تبلیغات
نام:بیتا

درسی که میدوستم:علوم=شیمی وفیزیک و زیست

ارزو:قبولی درتیزهوشان و کنکور

هدف(شغل اینده):انشاالله جراح

خب دیگه همین

بای ی ی